Zelenskyy: Mi da­nas imamo jed­nu ar­ti­lje­rij­sku gra­na­tu na 10 ru­skih

Pred­sjed­nik Ukra­ji­ne Vo­lo­di­mir Ze­len­skyy iz­ja­vio je da Ukrajina bez po­mo­ći SAD-a neće ima­ti šan­se da do­bi­je rat pro­tiv Ru­si­je.

Bez ove po­mo­ći ne­će­mo ima­ti pri­li­ku da po­bije­di­mo. Mo­ra­te bi­ti ja­či od ne­pri­ja­te­lja da bi­ste ga sa­vla­da­li – izjavio je Ze­len­skyy u in­ter­vjuu za ame­rič­ku te­le­vi­zi­ju PBS.

Pre­ma nje­go­vim rije­či­ma, Ukra­ji­na da­nas ima jed­nu ar­ti­lje­rij­sku gra­na­tu na 10 ru­skih.

U sva­kom slu­ča­ju, s ta­kvom sta­ti­sti­kom sva­kog da­na će­mo na­za­do­va­ti. Ako že­li­mo da bra­ni­mo ono što je pod na­šom kon­tro­lom, on­da tre­ba da ima­mo pro­por­ci­o­nal­ne bro­je­ve – 10 pre­ma 10 – poručio je Ze­len­syy.

Patria