Zelenskyy: Mi da­nas imamo jed­nu ar­ti­lje­rij­sku gra­na­tu na 10 ru­skih

Pred­sjed­nik Ukra­ji­ne Vo­lo­di­mir Ze­len­skyy iz­ja­vio je da Ukrajina bez po­mo­ći SAD-a neće ima­ti šan­se da…