Raspisan javni oglas za prijem 15 zatvorskih policajaca – stražara

Rusmir Isak, direktor Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u  Zenici, raspisao je javni oglas za prijem 15 zatvorskih policajaca – stražara, piše “072info”.Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavijanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku, da u posljedne dvije godine od dana objavijivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove da nije stariji od 27 godina, te uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji KPZ ZT i to: SSS, gimnazija ili ekonomska ili tehnička škola ili druga srednja škola.Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni priložiti i diplomu o završenoj školi, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), izvod iz matične knjige rođenih, ovjerenu izjavu da u posijednje dvije godine od dana objavijivanja javnog oglasa nije
otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH. Sva dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena fotokopija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *