Vijeće stranih investitora u BiH (VSI) i Agencija za rad i zapošljavanje BiH organizovali stručnu raspravu na temu zapošljavanja i obrazovanja

Vijeće stranih investitora u BiH i Agencija za rad i zapošljavanje BiH danas su organizovali u Sarajevu stručnu raspravu na temu trenutnog stanja na tržišta rada u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na obrazovni sistem i neophodnosti njegovog prilagođavanja potrebama realnog sektora a prije svega potrebama investitora.

Imajući u vidu sveprisutniji problem odlaska kvalifikovane radne snage i nedostatka stručnog kadra, organizatori su prepoznali interes i potrebu za organizovanjem jednog ovakvog skupa na temu aktuelnog stanja na tržištu rada u BiH, zakonske regulative iz oblasti rada i zapošljavanja, te problema neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama realnog sektora.

Uvažavajući činjenicu je da su tržište rada i kvalifikovana radna snaga odnosno ljudski potencijali jedan od ključnih elemenata za odluku investitora u kojoj zemlji da uspostave ili prošire svoje poslovanje, cilj održanih stručnih diskusija bio je da se inicira javno-privatni dijalog i stvaranje bolje sinergije između resornih ministarstava, relevantnih partnera, naučnih i obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem i realnim sektorom, po pitanju tržišta rada i radne snage.

U prvom dijelu diskusije koju je moderirala Dina Duraković, tim lider VSI radne grupe za obrazovanje i zapošljavanje, i partner u DMB Partners advokatskom društvu, učestvovali su, Indira Semanić, senior HR biznis partner u kompaniji Nelt, Naida Duvnjak-Šehović, članica uprave i direktorica ljudskih potencijala u kompaniji Aptha Corp, Minela Kurtović, sekretar društva Aptha Corp, Sanja Praštalo komercijalna direktorica u kompaniji Mikroelektronika, te Siniša Veselinović, šef Odsjeka za domaće tržište rada iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Učesnici su se osvrnuli na izazove koji trenutno postoje po pitanju raspoloživosti radne snage, sa akcentom na nužnost uvođenja fleksibilnijih formi zapošljavanja, izazove kod privremenog i povremenog zapošljavanja u BiH, te nužnost olakšavanja procesa zapošljavanja stranaca. Također učesnici su se dotakli i nekih drugih aktuelnih otvorenih pitanja sa kojima se kompanije susreću prilikom praktične primjene radnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini koji je podijeljen na tri radno-pravna režima koja su pri tome neusklađena u mnogim oblastima, što predstavlja veliki problem kompanijama koje posluju na svim političko-teritorijalnim jedinicama u BiH.

U drugom dijelu diskusije koji je moderirala Sanja Miovčić, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora u BiH, razgovarano je o obrazovnom sistemu u BiH, pripremama za rad i tržište rada, poslovima budućnosti te načinima na koji se obrazovni sistem može prilagoditi potrebama realnog sektora, gdje su spomenuti neki od vrlo uspješnih primjera edukacije postojeće i buduće radne snage ali i razvoja korporativne kulture u kompanijama koji su ključni za privlačenje i zadržavanje zaposlenika. Učesnici ovog dijela stručne rasprave su bili Ronald Sudić, član uprave za ljudske potencijale i korporativnu kulturu u UniCredit Bank d.d. Mostar, Hajdi Mostić, članica uprave kompanije Telemach i predsjednica Upravnog odbora Telemach Fondacije, Marija Sinanović, direktorica edukativnog centra Yellow Brick, Zoran Vuković, direktor ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka, te Luka Glibo, savjetnik direktora za mjere aktivne politike zapošljivanja iz JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Kao zaključak ovog skupa, učesnici su zajednički definisali zaključke koje je potrebno hitno adresirati nadležnim institucijama sa ciljem što uspješnijeg sprovođenja reforme radno-pravnog zakonodavstva sa krajnjim ciljem smanjenja nezaposlenosti i sprječavanja odlaska mladih obrazovanih ljudi u inozemstvo, te zadovoljavanje potreba poslodavaca za kvalificiranom radnom snagom i rješavanje praktičnih problema poslodavaca kada su u pitanju radnopravni odnosi.

Ono što je potrebno konkretno provesti kroz mjere javnih politika su sljedeće preporuke koje bi riješile glavni problem tržišta rada u Bosni i Hercegovini, a to je rješavanje izazova zadržavanja domaće radne snage, sa jedne strane, i uvoz stranih radnika, s druge strane, i to kroz:

  • Uvođenje fleksibilnijih formi zapošljivanja
  • Konačno smanjenje doprinosa i poreza na rad
  • Olakšavanje procedura i digitalizacija
  • Usaglasiti propise kantona u FBiH, kao i entiteta i BD kako bi se izbjegao diskriminatorski tretman zaposlenika koji dolaze iz različitih političko-teritorijalnih jedinica te olakšalo poslovanje poslodavcima
  • Omogućavanje sticanja stručnih i praktičnih znanja u toku studija
  • Uspostavljanje boljeg sistema za stručno i dopunsko usavršavanje radnika