Poziv na javnu raspravu

Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam poziva sve eventualno zainteresirane stranke da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi za Izmjenu i dopunu Regulacionog plana „Poslovni centar PC-96-2“ općina Vitez.

Općinsko vijeće Vitez je na svojoj sjednici održanoj dana 03.04.2024.godine donijelo Nacrt Odluke o Izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Poslovni centar PC-96-2“ općina Vitez i Zaključak o provođenju javne rasprave br. 01-3-19-7-1210/24-2.

Cilj izrade ovog planskog dokumenta je planiranje prostora, a sve u skladu sa stanjem na terenu.

Sukladno zaključku, javna rasprava će se održati elektronskim putem – u vremenu od 08.04.2024. do 22.04.2024.godine.

Uvid se može napraviti na web stranici općine Vitez, a svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti na mail: [email protected] ili predati na protokol općine Vitez – upućeno Službi sa naznakom „javna rasprava Regulacioni plan „Poslovni centar PC-96-2“ općina Vitez“.

Dakle, ovim putem vas molimo da u roku od 15 dana svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili na navedenu mail adresu, kako bismo iste ukoliko budu opravdane, mogli razmotriti.

IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „POSLOVNI CENTAR PC-96-2“ OPĆINA VITEZ
SKICA BROJ 1A
M 1:1000

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „POSLOVNI CENTAR PC-96-2“ OPĆINA VITEZ
SKICA BROJ 1B
M 1:1000